Protokoll från extra årsmöte med Sjöofficerssällskapet i Göteborg 2017-04-25

Mötet avhölls ombord på S/S Marieholm torsdagen den 25 april 2017 kl 1815-1830.

Närvarande

Vid årsmötet var 35 medlemmar närvarande samt vår gäst kvällens föredragshållare CINSATS viceamiral Jan Thörnqvist.

§  1 Mötets öppnande

Ordföranden, kommendör Lennart Bengtsson, hälsade alla närvarande varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet förklarades behörigt utlyst och röstlängden, bilaga 1,  justerades.

§  2 Val av mötesordförande och –sekreterare samt jussteringsman

Mötet utsåg kmd Lennart Bengtsson till mötesordförande, örln Jan Lindqvist till mö­tessekreterare samt örlkn Åke Holmqvist och kk Sebastian Arby till justeringsmän.

§  3 Fastställande av föredragningslista

Utdelad föredragningslista fastställdes, bilaga 2.

§  4 Förslag till nya stadgar

Det utsända förslaget till nya stadgar, i enlighet med beslutet på ordinarie årsmötet den 23 mars, ansågs föredraget. Beslutades enhälligt att fastställa förslaget till nya stadgar, bilaga 3.

§ 5 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Lennart Bengtsson                                   JanLindqvist

Lennart Bengtsson                                   Jan Lindqvist

Mötesordförande                                     Mötessekreterare

 

Åke Holmqvist                                         Sebastian Arby

Åke Holmqvist                                         Sebastian Arby

Justeringsman                                          Justeringsman

 

Protokoll från årsmöte med Sjöofficerssällskapet i Göteborg 2017

Mötet avhölls ombord på S/S Marieholm torsdagen den 23 mars 2017 kl 1815-1915.

Närvarande

Vid årsmötet var 49 medlemmar närvarande samt tre gäster. Kvällens föredragshållare var vår medlem och förre marinchefen viceamiral Dick Börjesson.

§  1 Mötets öppnande

Ordföranden, kommedör Lennart Bengtsson, hälsade alla närvarande varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§  2 Parentationer

Hölls en tyst minut för sedan förra årsmötet bortgångna medlemmar.  Dessa voro kn Lars Oscarsson, kk Peter Lohman, kn Christer Ericsson och kmd Mats Lindemalm

§  3 Inlämning och granskning av fullmakter

Inga fullmakter hade ingivits.

§  4 Val av mötesordförande och –sekreterare samt jussteringsman

Mötet utsåg kmd Lennart Bengtsson till mötesordförande, örln Jan Lindqvist till mö­tessekreterare samt örlkn Johan von Otter och kn Henrik Herrmann till justeringsmän.

§  5 Fastställande av föredragningslista

Utdelad föredragningslista fastställdes.

§  6 Föredragning av årsberättelse med balans- och resultaträkning

Årsberättelsen, bilaga 1, ansågs föredragen, balans och resultaträkning, bilaga 2, föredrogs av kn Leon Montell. Handlingarna godkändes.

§ 7 Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen, bilaga 3, föredrogs av kn Anders Bäckelin och godkändes.

§  8 Fråga om ansvarsfrihet för direktionen beträffande förvaltningen

I enlighet med revisorernas förslag belutade mötet att bevilja direktionens ledamö­ter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§  9 Fastställande av stat och avgifter

Beslutades fastställa den föreslagna budgeten, bilaga 4, samt att årsavgifterna skall vara oförändrade.

§ 10 Redogörelse för och behandling av motioner.

Inga motioner förelåg.

§ 11 Nya stadgar

Kn Gunnar Jansson föredrog direktionens utskickade förslag till nya stadgar med några mindre justeringar. Efter ytterligare några små justeringar belutade årsmötet enhälligt att anta de i bilaga 5 redovisade stadgarna.

§ 12 Val av ordförande, direktionsledamöter och suppleanter

Till ordförande i två år valdes kmd Lennart Bengtsson, omval.

Till direktionsledamöter för två år omvaldes, kn Leon Montell, kn Torbjörn Nilsson och lt Göran Ringqvist. Till direktionen nyvaldes Susanne Averius (civil) för två år.

Till direktionssuppleanter för ett år omvaldes örlkn Per Hedström, kk Lars-Erik Uhlegård, förvaltare Johan Dahlgren och kk Anders Sjöholm.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes kn Anders Bäckelin och kk Jan-Eric Knutas till revisorer samt kk Hans Davidsson till revisorssuppleant. Alla valdes för en period om ett år.

§ 14 Val av valberedning

Omvaldes mj Morgan Larsson (sammankallande), örlkn Johan von Otter och kk Sebastian Arby till valberedning.

§ 15 Kallande till hedersledamot

På förslag av direktionen utsågs sällskapets under 21 år tidigare ordförande, örlkn Hans Josefson till hedersledamot. Utmärkelsen kommer att celebreras i samband med skaldjursbuffén på SS Marieholm den 31 augusti.

§ 16 Övriga frågor

Ordföranden informerade om att SOSG drömgräns att nå 300 medlemmar nu är uppnådd. Nya medlemskort nu finns att hämta hos direktionen. Sällskapets hemsida kommer förhoppningsvis att få en gemensam startsida med SOSS och SOSK. Alla medlemmar är välkomna att deltaga vid våra luncher i samband med örlogsbesök enligt principen först till kvarn efter det att information har gått ut.

§ 16 Mötets avslutande

Antecknas till protokollet att vår klubbmästare örlkn Mattias Lysell, som nu lämnat direktionen, inte hada möjlighet ett närvara på årsmötet. Han kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Lennart Bengtsson                                   Jan Lindqvist

Mötesordförande                                     Mötessekreterare                                    

Johan von Otter                                        HenrikHerrman
Justeringsman                                          Justeringsman 


PS!

Händelseutveckling under årsmötet

Baren öppnade ca 1730 varvid många lät sig väl smaka. Under tiden pågick utdelning av de nya medlemskorten samt försäljning från ”kistan”.

Efter mötet höll viceamiral Dick Börjesson ett mycket intressant föredrag om sin tid i som chef för marinen.

Efter föredraget skedde förflyttning till stora matsalen och den väntande middagen med allt vad därtill hörde. Vid pass 2030 inleddes middagen. De kalla snapsarna fick sångarglädjen att nå högt under däck. Efter en välkomstskål från ordföranden uppskattades maten å det kraftfullaste.

Enligt underrättelser från flera samstämmiga källor blev kvällen mycket lyckad, varvid de sista medlemmarna debarkerade fartyget närmare midnatt.

DS.