TTB

Den sommartid nu kommit kunde man tro men verkligheten när detta skrivs ger ingen genklang precis. Ett regn har kommit in från väster och temperaturen håller sig kring 15 fattiga grader. Men å andra sidan, det kanske just är detta som är sommar. Den som lever får se. Apropos det uttrycket så har vi tyvärr haft ett manfall bland äldre kamrater. Sedan årsskiftet har hedersledamoten Bengt Rasin, Lennart Kihlberg och Curt- Henry Freje, alla väl över 90 år, jämte några något yngre kamrater debarkerat från livets skuta, däribland M 20-entusiasten Anders ”Håkis” Håkansson. Dystert! Då är det desto roligare att vår äldste medlem, Gösta Guldbrand, 95+, med liv och lust deltar i våra ystra lekar, senast nu på Känsö den 25 juni. Denna traditionella utflykt blev som vanligt lyckad, fast vi inte fick åka med den traditionella SVK-båten på grund av livväststrul. Men vädret blev som vanligt bra, trots dystra utsikter. Nu får vi stilla vår hunger på arrangement till Hansdagen (!) den 29 augusti då vid den traditionella och upp-skattade skaldjurs-buffeten den nyblivne 90-åringen Lars-Olof Wallin kommer att - mycket välförtjänt - installeras som hedersledamot. Det är han sannerligen väl värd! Notera dagen och slut upp, naturligtvis tillsammans med hustru/-fästmö/sambo/faster eller motsv. för att ha roligt och hedra vår vän. Den ekonomiskt lagde såväl som alla Ni andra torde vänligen notera, - nota bene, alltså - att det kalaset är kraftigt subventionerat, eftersom direktionen hyllar uppfattningen att närvaro ger bästa medlems-nyttan. Våren har förflutit väl och i planerade former. Lunchföredragen har lockat ett tjugotal deltagare varje gång och det programmet fortsätter planenligt under Mats Rosendahls insiktsfulla ledning. Det rör sig alltså om såväl timlig som andlig spis. Tråkigt nog fick vi ställa in modell-båtsköret på grund av sjukdom hos en nyckel-person. Synd, eftersom det är så härligt att se vår vackra modell av jagaren Östergötland sätta skal-enlig fart på dammen på Hisingen och till-sammans med andra vackra modeller framträda i sitt rätta element. Det bjuds på grund av de om-ständliga arrangementen kring ”köret” tillfälle allenast en gång om året att njuta av detta. Eftersom besvikelsen över in-ställandet blev så stor, ska vi ändå se om vi inte kan göra ett nytt försök i höst. Vi gör likaledes en ny tur i hamnen med Hamnen den 11 september (lopp på Marieholm efteråt!). Förra gången blåste det halv storm vid tillfället i fråga och vi fick också tillfälle att göra passagehonnör för HMK som de-barkerade från en korvett vid Betongskjulet. Alltid lika fascinerande att få ta del av den oerhörda – och dessvärre i stora delar för de allra flesta, inkl. regeringen, - okända och oanade betydelse som vår hamn har. Den 12 november får vi efterlängtat storfrämmat. Då får vi äntligen besök av marininspektören Jan Törnqvist, som framträder under den passande rubriken Berömd Man i Marinen. Mera om allt detta senare liksom andra godsaker. Det är som vanligt, sätt post vid den digitala brevlådan eller, i förekommande fall den analoga, och notera vad vi hittar på! Det är en order. Tänk gärna på att vår unika Marieholm lämpar sig alldeles utmärkt även för privata kalas. Eder ordförande kommer till exempel att tillsammans med kamraterna- stam, reserv, intendenter och ingenjörer - i den ädla kurs 63 fira detta med en härlig jubileumsmiddag ombord. Det blir en god fortsättning på skaldjursbuffeten dagen före. Kära kamrater, med dessa ord beordras Ni ha en god och glad sommar och så att vi med gott humör, solbrända och väderbitna ansikten samt stärkt fysik kan ses på hedersledamots-installationen och skaldjursbuffeten torsdagen den 29 augusti. Och minnens alltid – Eder närvaro är vår belöning! Som vanligt gäller –Din närvaro, vår belöning!! Hans Josefson Ordförande

Nu går det åter igen att hyra lägenheter i Antibes för SOSG medlemmar.

Den sommartid nu kommit kunde man tro menverkligheten när detta skrivs ger ingen genklangprecis. Ett regn har kommit in från väster ochtemperaturen håller sig kring 15 fattiga grader.Men å andra sidan, det kanske just är detta som ärsommar. Den som lever får se. Apropos detuttrycket så har vi tyvärr haft ett manfall blandäldre kamrater. Sedan årsskiftet har hedersledamotenBengt Rasin, Lennart Kihlberg och Curt-Henry Freje, alla väl över 90 år, jämte några någotyngre kamrater debarkerat från livets skuta,däribland M 20-entusiasten Anders ”Håkis”Håkansson. Dystert! Då är det desto roligare att våräldste medlem, Gösta Guldbrand, 95+, med liv ochlust deltar i våra ystra lekar, senast nu på Känsöden 25 juni. Denna traditionella utflykt blev somvanligt lyckad, fast vi inte fick åka med den traditionellaSVK-båten på grund av livväststrul. Menvädret blev som vanligt bra, trots dystra utsikter.Nu får vi stilla vår hunger på arrangement tillHansdagen (!) den 29 augusti då vid den traditionellaoch upp-skattade skaldjurs-buffeten dennyblivne 90-åringen Lars-Olof Wallin kommer att -mycket välförtjänt - installeras som hedersledamot.Det är han sannerligen väl värd! Noteradagen och slut upp, naturligtvis tillsammans medhustru/-fästmö/sambo/faster eller motsv. för att haroligt och hedra vår vän. Den ekonomiskt lagdesåväl som alla Ni andra torde vänligen notera, -nota bene, alltså - att det kalaset är kraftigt subventionerat,eftersom direktionen hyllar uppfattningenatt närvaro ger bästa medlems-nyttan.Våren har förflutit väl och i planerade former.Lunchföredragen har lockat ett tjugotal deltagarevarje gång och det programmet fortsätter planenligtunder Mats Rosendahls insiktsfulla ledning.Det rör sig alltså om såväl timlig som andlig spis.Tråkigt nog fick vi ställa in modell-båtsköret pågrund av sjukdom hos en nyckel-person. Synd,eftersom det är så härligt att se vår vackra modellav jagaren Östergötland sätta skal-enlig fart pådammen på Hisingen och till-sammans med andravackra modeller framträda i sitt rätta element.Det bjuds på grund av de om-ständligaarrangementen kring ”köret” tillfälle allenast engång om året att njuta av detta. Eftersombesvikelsen över in-ställandet blev så stor, ska viändå se om vi inte kan göra ett nytt försök i höst.Vi gör likaledes en ny tur i hamnen med Hamnenden 11 september (lopp på Marieholm efteråt!).Förra gången blåste det halv storm vid tillfället ifråga och vi fick också tillfälle att görapassagehonnör för HMK som de-barkerade från enkorvett vid Betongskjulet. Alltid lika fascinerandeatt få ta del av den oerhörda – och dessvärre i storadelar för de allra flesta, inkl. regeringen, - okändaoch oanade betydelse som vår hamn har.Den 12 november får vi efterlängtat storfrämmat.Då får vi äntligen besök av marininspektören JanTörnqvist, som framträder under den passanderubriken Berömd Man i Marinen. Mera om alltdetta senare liksom andra godsaker. Det är somvanligt, sätt post vid den digitala brevlådan eller, iförekommande fall den analoga, och notera vad vihittar på! Det är en order.Tänk gärna på att vår unika Marieholm lämpar sigalldeles utmärkt även för privata kalas. Eder ordförandekommer till exempel att tillsammans medkamraterna- stam, reserv, intendenter ochingenjörer - i den ädla kurs 63 fira detta med enhärlig jubileumsmiddag ombord. Det blir en godfortsättning på skaldjursbuffeten dagen före.Kära kamrater, med dessa ord beordras Ni ha engod och glad sommar och så att vi med gott humör,solbrända och väderbitna ansikten samt stärkt fysikkan ses på hedersledamots-installationen och skaldjursbuffetentorsdagen den 29 augusti.Och minnens alltid – Eder närvaro är vår belöning!Som vanligt gäller –Din närvaro, vår belöning!!Hans JosefsonOrdförande