Ansökan om medlemskap i Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Undertecknad, som tagit del av förutsättningarna för medlemskap enligt sällskapets stadgar, önskar bli medlem i Sjöofficerssällskapet i Göteborg och inbetalar

efter inval och på anmodan gällande årsavgift –

Fk/Kd ingen avgift år 1,

medlem i åldern 20-34 250:-/år,

medl. 35-64 / 400:-,

medl. 65-89 / 250:-,

medlem 90+ ingen avg.

Anm:  Ny medlem som inväljs tiden aug– okt betalar halv årsavgift för resterande del av året. Ny medlem som inväljs tiden nov– dec betalar årsavgift från påföljande verksamhetsår. 

Namn:

 

Förnamn:

 

Födelsedatum:

(ÅÅÅÅMMDD)

 

Militär grad:

 

Befälskategori:

(YO/RO/VO/FA/PA) 

 

Examen år:

 

Vapen-, tjänstegren (ev spec.tjänst): 

 

Civilt yrke:

 

Folkbokföringsadress:

 

Postadress:

 

Mobiltelefon ev tfn fast:

 

Ev. E-post: (V g texta tydligt) 

 

Tfn arb: (ej obl.)

 

Nuvarande tjänsteställe:(alt företag eller motsv.)


 

Referens i Sällskapet(Ev. övriga upplysningar)


Ansökan insänds till:                                                                                                                    

Sjöofficerssällskapet i Göteborg / Klubbmästaren

Box 53043

400 14 GÖTEBORG

Alternativt

E-post: sos.gbg@gmail.com

  

Namnteckning .....................................................................................................